Recent Updates Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • cmengcompany 06:18 on 01/09/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , last change, , , , , ,   

  Sql ‘de bir veritabanındaki son değişiklikleri listelemek 


  Veritabanımızda en son hangi işlemin yapıldığını görebilmek için ufak bir sql kodu yazmamız gerekecektir.Öncelikle “AdventureWorks” adındaki veritabanımıza “Test” tablomuzu ekleyelim:

  USE AdventureWorks
  GO
  CREATE TABLE Test
  (ID INT,
  COL VARCHAR(100))
  GO
  INSERT INTO Test
  SELECT 1,'First'
  UNION ALL
  SELECT 2,'Second'
  GO
  

  Daha sonra bu tablo herhangi bir güncelleme geçirildikten sonra(ekleme,güncelleme vs) aşağıdaki sql kodunu yazarak bu tablo üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını görebiliriz.

  SELECT OBJECT_NAME(OBJECT_ID) AS DatabaseName, last_user_update,*
  FROM sys.dm_db_index_usage_stats
  WHERE database_id = DB_ID( 'AdventureWorks')
  AND OBJECT_ID=OBJECT_ID('test')
  

  Yukarıdaki sql kodu sadece OBJECT_ID değeri(tablo adı) test olduğunda çalışır ve bize sadece bu tablonun son değişiklik zamanını getirir.Tüm tabloların son değişiklik bilgilerini listelemek istiyorsak eğer; aşağıdaki gibi bir sql kodu yazmamız yeterlidir:

  SELECT OBJECT_NAME(OBJECT_ID) AS DatabaseName, last_user_update,*
  FROM sys.dm_db_index_usage_stats
  WHERE database_id = DB_ID( 'test')
  ORDER BY sys.dm_db_index_usage_stats.last_user_update desc
  
   
 • cmengcompany 06:11 on 01/09/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , tabled   

  Sql ‘de veritabanındaki tabloların boyutlarını listelemek 


  Sql de veritabanımızda yer alan tabloların boyutlarını tek seferde öğrenmek isteyebiliriz.Bunun için aşağıdaki sql kodunu yazmamız yeterli olacaktır.

  SELECT 
    t.NAME AS TableName,
    s.Name AS SchemaName,
    p.rows AS RowCounts,
    SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB, 
    SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB, 
    (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB
  FROM 
    sys.tables t
  INNER JOIN   
    sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
  INNER JOIN 
    sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
  INNER JOIN 
    sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
  LEFT OUTER JOIN 
    sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
  WHERE 
    t.NAME NOT LIKE 'dt%' 
    AND t.is_ms_shipped = 0
    AND i.OBJECT_ID > 255 
  GROUP BY 
    t.Name, s.Name, p.Rows
  ORDER BY 
    UsedSpaceKB desc
  
   
 • cmengcompany 08:35 on 22/08/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , directive, ,   

  AngularJS Directives 


  AngularJS Html’i Directiveleri çağıran yeni attributelarla genişletme imkanı sunar.Directiveler size uygulamalarınza fonsiyonellik sağlar.Ayrıca kendi directivelerinizi de oluşturabilirsiniz.

  AngularJS Directives

  AngularJS Direktiflering- ön eki ile genişletilir.

  ng-app direktifi AngularJs uygulamasını başlatır.
  ng-init direktifi uygulama verisine ilk değeri atar.
  ng-bind değer atanmış uygulama verisini Html Kontrollerinin değerlerine atar.

  AngularJS Directive Reference

  
  
  
  <div ng-app="" ng-init="firstName='John'">
  
  
  
  Name: <input type="text" ng-model="firstName">
  
  
  
  You wrote: {{ firstName }}
  
  
  </div>
  
  
  

  ng-app direktifi ayrıca AngularJS’e div elementinin AngularJS uygulamasının sahibi olduğunu söyler.

  Data Binding

  Yukarıdaki html kodda yer alan {{ firstName }} ifadesi bir AngularJS expression idir.AngularJS’de data binding ,bir expressionu bir veri ile birleştirir.

  {{ firstName }} ifadesi ng-model=”firstName” şeklinde de yazılabilir.

  
  <div ng-app="" ng-init="quantity=1;price=5">
  
  Quantity: <input type="number" ng-model="quantity">
  Costs:  <input type="number" ng-model="price">
  
  Total in dollar: {{ quantity * price }}
  
  </div>
  
  

  Html Elementleri Tekrarlama(Repeat)

  
  <div ng-app="" ng-init="names=['Jani','Hege','Kai']">
  
  <ul>
  
  <li ng-repeat="x in names">
     {{ x }}
    </li>
  
   </ul>
  
  </div>
  
  Try it Yourself »
  
  

  ng-repeat direktifi aslında Html elementleri koleksiyondaki her bir veri için klonlar.

  ng-repeat direktifi diziler için de kullanılır.

  
  <div ng-app="" ng-init="names=[ {name:'Jani',country:'Norway'}, {name:'Hege',country:'Sweden'}, {name:'Kai',country:'Denmark'}]">
  
  
  <ul>
  
  <li ng-repeat="x in names">
    {{ x.name + ', ' + x.country }}
   </li>
  
  </ul>
  
  
  </div>
  
  

  Yeni Direktifler Oluşturmak

  AngularJS direktiflerinin yanında kendi direktiflerimizi de yazabiliriz.Bunun için .directive fonksiyonunu kullanmamız gerekir.Bir direktifi isimlendirirken camel case (yani ilk sözcüğün küçük harfle ,sonraki sözcüklerin büyük harfle başladığı yazım biçimi) bir isim kullanmalıyız.Bu direktifi çağırırken ise karakterler küçük harf olacak şekilde ve ayrıca sözcükler arasına gelecek şekilde yazılmalıdır.

  direkfitimiz cmTestDirective ise ,çağırırken cm-test-directive şeklinde çağırmalıyız.

  <body ng-app="myApp">
  
   <cm-test-directive></cm-test-directive>
  
  <script>
  var app = angular.module("myApp", []);
   app.directive("cmTestDirective", function() {
          return {
            template:"
  <h1 style='color:blue'>Cmeng Test Template</h1>
  
  "
          }
        });
  </script>
  
  </body>
  

  Direktifi aşağıdaki şekillerde çağırabiliriz:

  Element Olarak

     <cm-test-directive></cm-test-directive>
        VEYA
     <cm:test:directive></cm:test:directive>
  

  Attribute Olarak

  
  <div cm-test-directive></div>
    veya
  <div cm:test:directive></div>
  

  Class Olarak

  
  <div class="cm-test-directive"></div>
  
  

  Yorum Olarak

  <!---directive:cm-test-directive--> 
  

  Restrictions

  Direkfiflerinizin çağrılam yöntemlerini sınırlayabilirsiniz:

  ‘E’ : Element name
  ‘A’ : Attribute
  ‘C’ : Class
  ‘M’ : Comment

  var app = angular.module("myApp", []);
  app.directive("cmTestDirective", function() {
    return {
      restrict : "A",
      template : "
  <h1>Made by a directive!</h1>
  
  "
    };
  });
  

  Yukarıdaki direktif sadece attributeler için sınırlandırılmıştır.

  Varsayılan değer ‘EA’ dır.Yani hem Element ismi hem de Attribute olarak çağırılan direktifler çalışır.

   
 • cmengcompany 07:58 on 22/08/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: , , , , , module   

  AngularJS Modules 


  AngularJS modülü bir uygulamayı tarif eder.

  Modül bir uygulamanın farklı parçalarının bir bütünüdür.

  Modül uygulama kontrolleri için genel bir kavramdır.

  Kontroller her zaman bir modüle aittir.

   

  Module Oluşturma

  Bir modül angular.module fonksiyonu ile oluşturulur.

  
  
  <div ng-app="myApp">...</div>
  
  
  <script>
  
  var app = angular.module("myApp", []);
  
  </script>
  
  

  “myApp” parametresi uygulamanın çalışacağı Html Elemente aittir.

  Controller Oluşturma

  Uygulamanıza kontroller eklerken ng-controller direktifini kullanırız.

  
  
  <div ng-app="<b>myApp</b>" ng-controller=<strong>"myCtrl"</strong>>
  {{ firstName + " " + lastName }}
  </div>
  
  
  <script>
  
  var app = angular.module(<strong>"myApp"</strong>, []);
  
  app.controller(<strong>"myCtrl"</strong>, function($scope) {
  $scope.firstName = "John";
  $scope.lastName = "Doe";
  });
  
  </script>
  
  

   

  AngularJS Kütüphanesi

  AngularJS kütüphanesini head elementi içerisine veya body elementinin başlangıcına koymanız önerilir.Yazacağınız angular kodlarını kütüphaneyi çağırdıktan hemen sonra yazmanınz önerilir.Çünkü angular.module sadece kütüphane load edildikten sonra derlenebilir.

  
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script>
  
  
  <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  {{ firstName + " " + lastName }}
  </div>
  
  
  <script>
  var app = angular.module("myApp", []);
  app.controller("myCtrl", function($scope) {
  $scope.firstName = "John";
  $scope.lastName = "Doe";
  });
  </script>
  
  </body>
  </html>
  
  
   
 • cmengcompany 11:05 on 17/08/2016 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: AngularJS, array, expression, , , number, string   

  AngularJS İfadeler(Expressions) 


  AngularJS ifadeleri çift parantez içerisine yazılır:{{ expression }}.

  AngularJS ifadeleri ayrıca ng-bind=”expression” directive ile de yazılabilir.

  AngularJS ifadeyi çözer ve ifadenin yazıldığı yere sonucu döndürür.

  Örnek:{{ 5 + 5 }} or {{ firstName + ” ” + lastName }}

  Not:Eğer,ng-app ifadesini silerseniz AngularJs ifadelerimiz olduğu gibi ekrana bastırılacaktır.

  AngularJS Numbers

  AngularJS numaraları Javascriptdeki gibidir.Örnek kullanım aşağıdaki gibidir.

  <div ng-app="" ng-init="quantity=1;cost=5">
  
  <p>Total in dollar: {{ quantity * cost }}</p>
  
  </div>
  

  Yukarıdaki örneğin ng-bind ile bir diğer kullanımı aşağıdaki gibidir:

  <div ng-app="" ng-init="quantity=1;cost=5">
  
  <p>Total in dollar: <span ng-bind="quantity * cost"></span></p>
  
  </div>
  

  AngularJS Strings

  <div ng-app="" ng-init="firstName='John';lastName='Doe'">
  
  <p>The name is {{ firstName + " " + lastName }}</p>
  
  </div>
  

  Yukarıdaki örneği ng-bind ile de yazabiliriz.

  <div ng-app="" ng-init="firstName='John';lastName='Doe'">
  
  <p>The name is <span ng-bind="firstName + ' ' + lastName"></span></p>
  
  </div>
  

  AngularJS Nesneler

  <div ng-app="" ng-init="person={firstName:'John',lastName:'Doe'}">
  
  <p>The name is {{ person.lastName }}</p>
  
  </div>
  

  Yukarıdaki örneği ng-bind ile kullanırsak

  <div ng-app="" ng-init="person={firstName:'John',lastName:'Doe'}">
  
  <p>The name is <span ng-bind="person.lastName"></span></p>
  
  </div>
  

  AngularJS Arrays

  <div ng-app="" ng-init="points=[1,15,19,2,40]">
  
  <p>The third result is {{ points[2] }}</p>
  
  </div>
  

  Yukarıdaki örneği ng-bind ile kullanırsak;

  <div ng-app="" ng-init="points=[1,15,19,2,40]">
  
  <p>The third result is <span ng-bind="points[2]"></span></p>
  
  </div>
  
   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç